تهران ، کیلومتر۱۶ جاده مخصوص بلوار کرمان موتور خیابان نخل 25 الی 44991620 Fax : 44984061 info@azinep.com